kent-rehberi

Gıda Sicil Belgesi

1-Dilekçe,

2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet Belgesi,

3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı nüshası(Şirket değilse Vergi Levhasının fotokopisi),

4-İşyeri Açma Ruhsatı(Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası),

5-İmza sirküleri Sureti,

6-Kapasite raporu,

7-Sorumlu yöneticin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge(Meslek odası olmayanlardan istenmeyecek)