kent-rehberi

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- GSM ruhsatı başvuru beyan formu(belediyeden)
2- Çevre sağlığı değerlendirme raporu(çevre mühendisinden)
3- İş akım şeması ve açıklama raporu(işyeri sahibi ve elemanları tarafından)
4- Tesisin kurulacağı yerin akaryakıt ikmal istasyonu olacağına dair onaylı 1/5000 ve 1/1000 lik plan ve imar durumunu gösteren belgeler
5- Geçis yolu izin belgesi(belediye ve karayollarından)
6- Bayilik sözleşmesi
7- Yerleşim vaziyet planı
8- Çevre kirlenmesini önleyecek tedbir hakkında açıklama raporu
9- Yapı kullanım izin belgesi
10- İşletme belgesi(çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından)
11- Sanayi il müdürlüğünün görüşü
12-TSE hizmet yeterlilik belgesi
13- Tesiste çalışanların eğitim sertifikası
14- Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tanklar için katodik koruma projesi
15- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
16- Tank ve tesisatın test kontrol raporu(türk loydu, üniversiteler, TSE)
17- Sorumlu müdür sözleşmesi(kimya, makine, petrol veya çevre mühendisi)
18- Yangın ve patlamalara karşı önlem alındığına dair belge
19- Ticaret odası kayıt belgesi
20- Vergi levhası
21- Ticaret sicil gazetesi
22- İmza sürgüsü
23- Asgari mesafe tespit tutanağı
24- Kimlik fotokopisi(şirket müdürünün)
25- Tapu fotokopisi
26- ÇED raporu ve sürüm izni